Woordenlijst

Deze pagina is momenteel onder constructie.

Niet op voorhand gepland of structureel, maar volgens de nood die er in een specifiek geval en op een specifiek moment is.
Proces waarbij iemand moeilijke of vastgelopen communicatie probeert om te buigen. Wanneer ouders en school tegenover elkaar (lijken te) staan, kan het Steunpunt voor Inclusie zoeken naar nieuwe manieren om de situatie te bekijken, en samen oplossingen te bedenken.
Drempel die men omwille van een handicap ervaart.
Centrum voor Leerlingbegeleiding werkt rond leren en studeren, schoolloopbaan begeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.Zijn o.a. verantwoordelijk voor het schrijven en opvolgen van een GC-, IAC of OV4-verslag voor leerlingen met specifieke noden.
Hier kan je als ouder een klacht indienen tegen de niet-gerealiseerde inschrijving of de ontbonden inschrijving van je kind in een school.
Het decreet dat sinds 1 september 2023 het M-Decreet vervangt. Dit brengt veranderingen aan in de organisatie van ondersteuning in inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs blijft behouden, net als het inschrijvingsrecht.
Een vorm van kunstonderwijs in de vrije tijd. Werkt met leerdoelen en evaluatie. Niet hetzelfde als een opleiding aan een conservatorium of ik het Kunst Secundair Onderwijs (KSO).
De klassenraad die op het einde van het schooljaar samen komt en beslist over het al dan niet geslaagd zijn van jouw zoon of dochter.
Het uitsluiten of benadelen van een persoon omwille van diens (al dan niet fysieke) kenmerken, zoals het hebben van specifieke noden. Bv het weigeren van redelijke aanpassingen is discriminatie.
Iets wat het moeilijk maakt om deel te nemen. Dit kan zichtbaar of onzichtbaar zijn.
Einddoelen vastgelegd door de Vlaamse Overheid die alle leerlingen moeten behalen om een getuigschrift of diploma te kunnen krijgen.
Staat voor Gemeenschappelijk Curriculum. Heeft jouw kind een GC-verslag, dan heeft het recht op ondersteuning van een leerondersteuner (vroeger een ondersteunerà) uit een leersteuncentrum (vroeger ondersteuningsnetwerk).
Gemeenschappelijk Curriculum verslag geeft jouw kind toegang tot ondersteuning, maar geen toegang tot buitengewoon onderwijs? Jouw kind blijft dezelfde leerstof verwerken als de medeleerlingen en kan zijn/haar diploma behalen.
Alles wat een leerling moet leren en kunnen om een diploma of studiebewijs te halen. De leerinhouden zoals gebaseerd op de eindtermen en leerplannen.
Middelen vanuit het VAPH voor Globale Individuele Ondersteuning. Een aantal diensten voor Rechtstreeks Toegankelijke hulp krijgen middelen om inclusietrajecten te versterken op overgangsmomenten (van crèche) naar de kleuterklas en van kleuterklas naar het eerste leerjaar.
Het traject dat samen met het CLB wordt doorlopen dat eindigt in het al dan niet geven van een (GC, IAC of OV4) verslag voor jouw kind.
Een kader voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vormt de basis van zorg in het Vlaamse onderwijs.
Technische, pedagogische of didactische manieren die een persoon met specifieke noden te laten deelnemen aan eender welk levensdomein (onderwijs, vrije tijd, ...)
Een verslag geschreven door het CLB dat jouw kind toegang geeft tot een Individueel Aangepast Curriculum in het reguliere onderwijs (of in het buitengewoon onderwijs).
Inclusie is de volwaardige participatie van alle personen aan alle domeinen van de samenleving. Dit impliceert ook de nodige redelijke aanpassingen om de drempels tot volwaardige participatie weg te nemen. Inclusie gaat over veel meer dan er mogen zijn, het gaat over erbij horen, talenten kunnen tonen, wederkerigheid en ondersteuning om te kunnen participeren.
Een stage waarbinnen redelijke aanpassingen worden toegepast zodat een stage op maat van de leerling met specifieke noden vorm kan krijgen.
Als jouw kind een IAC-verslag heeft, wordt er een individueel aangepast curriculum opgesteld (in overleg met de ouders). Er worden doelgericht leerdoelen gekozen, steeds gebaseerd op de eindtermen. Het blijft mogelijk om een diploma te behalen, maar het is niet vanzelfsprekend.
Een uitkering bedoeld voor personen die door hun handicap minder (minstens 1/3de) kunnen verdienen.
Een school kan een leerling (met specifieke onderwijsbehoeften) niet zomaar weigeren om zich in te schrijven. Elke leerling heeft het recht zich in te schrijven op een school.
Een uitkering om een deel van de (meer)kosten, die je hebt als persoon met een beperking, op te vangen.
Een overkoepelende term die gebruikt wordt voor alle opvangmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
Een gedeelde verantwoordelijkheid van school, CLB en de Pedagogische Begeleidingsdiensten. Samen moeten zij onderwijsloopbaan van de leerling, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg opvolgen.
Ondersteunt jouw kind en diens leerkracht(en) rond diens specifieke noden. Vroeger hete dit een 'ondersteuner'.
De organisatie die leerondersteuners aanstuurt. Zij zijn het aanspreekpunt voor alles rond (leer) ondersteuning. Vroeger het ondersteuningsnetwerk (of ondersteuningsteam).
Werd op 1 september 2023 vervangen door het Decreet Leersteun. Het M-decreet was het eerste decreet rond inclusie en ondersteuning in regulier onderwijs in Vlaanderen.
Heet sinds het Decreet Leersteun een Leersteuncentrum. Dit is de organisatie de leerondersteuners uitstuurt om leerlingen met specifieke noden en hun leerkrachten te ondersteunen.
Wanneer een leerling met een IAC-verslag inschrijft in een nieuwe school is dit onder 'ontbindende voorwaarde'. De school heeft (in overleg met de ouders) 60 dagen de tijd om alle nodige redelijke aanpassingen te realiseren. Blijkt dit echt niet mogelijk, dan kan de inschrijving ontbonden worden en moet de leerling op zoek naar een andere school. Lukt het wel, dan is de leerling definitief ingeschreven.
Dit is één van de opleidingsvormen in het buitengewoon onderwijs. Hier volgen de leerlingen het gemeenschappelijke curriculum (de eindtermen en leerplannen) in een buitengewone setting.
Vereniging voor en door ouders van kinderen met specifieke noden die bewust kiezen voor inclusie.
Volwaardig deelnemen aan een activiteit in gelijk welk levensdomein (onderwijs, vrije tijd, ...).
Dienst die het beleid van de school moeten versterken, en gericht zijn op de professionalisering van het onderwijspersoneel. Zij hebben een eigen aanbod aan nascholing en werken op vraag van scholen.
Een maatregel of aanpassing die een bestaande drempel tot deelname aan elk levensdomein (onderwijs, vrije tijd, ...) verlaagt. Een redelijke aanpassing is steeds op maat.
Wat een leerling meer of anders nodig heeft dan de meeste medeleerlingen om te leren en deel te nemen in de klas. Jouw kind hoeft geen diagnose te hebben om specifieke onderwijsbehoeften te hebben.
Het Steunpunt voor Inclusie is een project van Ouders voor Inclusie. Het Steunpunt voor Inclusie ondersteunt en coacht ouders bij het waarmaken van inclusie voor hun kind, zowel in het onderwijs, de vrije tijd, als in het volwassen leven.