Algemene verkoopsvoorwaarden Ouders voor Inclusie

De website (www.oudersvoorinclusie.be) is eigendom van en wordt beheerd door Ouders voor Inclusie.
Maatschappelijke zetel: Warande 37, 9660 Brakel
Telefoonnummer: +32 (0)471 30 26 50
E-mailadres: info@oudersvoorinclusie.be
Ondernemingsnummer: BE 0885 667 111

Voorwaarden voor online verkoop

De gebruiker dient de verkoopsvoorwaarden te lezen en te aanvaarden alvorens een online ticket (hierna e-ticket) aan te kopen.

Bij iedere internetbestelling wordt de gebruiker uitdrukkelijk gevraagd te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt. Door de aankoop van een e-ticket wordt de aankoper geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden van Ouders voor Inclusie en het privacybeleid te aanvaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de correcte gegevens te verschaffen die nodig zijn tot het voltooien van de bestelling.

Indien Ouders voor Inclusie vermoedt dat bij de bestelling fouten zijn gemaakt of indien er zich onduidelijkheden voordoen, behoudt Ouders voor Inclusie zich het recht om bestelling niet te aanvaarden of de bestelde artikelen niet direct te leveren.

Online ticketing

Ouders voor Inclusie biedt e-tickets aan voor een bezoek aan evenementen georganiseerd door Ouders voor Inclusie. De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de e-tickets aan een derde moeten worden geleverd.

E-tickets mogen in geen geval doorverkocht worden aan derden, evenmin in commerciële relatie aan derden worden overgemaakt.

De persoon die de aankoop via deze website doet, aanvaardt hierbij de verkoopsvoorwaarden op het moment dat de betaling van een bestelling plaatsvindt.

Namaak of een kopie van de tickets onder welke vorm dan ook is verboden en zal juridisch vervolgd worden.

1. Prijzen

Al onze prijzen zijn in EURO. Ouders voor Inclusie besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen en andere gegevens. Voor de aankoop van een e-ticket geldt steeds de prijs op het moment van de bestelling.

2. Plaatsen van een bestelling

De e-tickets worden geboekt op het ogenblik van het aanvaarden van jouw betaling.

3. Betaling

Om de koop tot stand te laten komen, betaalt u onmiddellijk bij de bestelling. U heeft online de optie uit de volgende betaalmogelijkheden: Bancontact, KBC en Belfius. Mollie (https://www.mollie.com/be) is de betaalinstelling die alle online-verrichtingen controleert en al dan niet bevestigt.

4. Levering en productinformatie

Na betaling krijg je jouw e-ticket toegestuurd via mail. Je kan deze afdrukken of bewaren op jouw telefoon en meebrengen naar het evenement. Daar wordt de QR-code gescand.

Een e-ticket bevat een QR-code en is slechts geldig op de op het ticket vermelde datum en slechts eenmalig. De QR-code is uniek per ticket. Een kopie maken heeft geen zin. Ouders voor Inclusie heeft het recht de toegang te weigeren of alsnog te annuleren indien er bewijzen of ernstige aanwijzingen zijn van fraude en/of achterstallige betalingen. Voor e-tickets worden geen extra kosten aangerekend.

Bij het afdrukken van e-tickets zorg je voor een duidelijke afdruk. Bij een slechte afdruk kan mogelijks uw QR-code niet ingelezen worden door de scanner.

5. Terugbetaling

E-tickets worden niet terugbetaald. Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht is na betaling geen herroepingsrecht van toepassing.

6. Annulatie- en wijzigingsvoorwaarden

Een e-ticket kan na verkoop niet meer gewijzigd, geruild of geannuleerd worden door de gebruiker. Na ontvangst van de e-tickets worden geen kortingen meer toegekend.

7. Wijzigingen

Indien Ouders voor Inclusie de inhoud of de datum van een evenement wijzigt of annuleert, dan beslist Ouders voor Inclusie of en tegen welke voorwaarden de e-tickets kunnen worden terugbetaald of omgeruild. De klant wordt tijdig op de hoogte gebracht door het museum.

8. Opvolgen bestelling

Voor informatie over jouw bestelling kan je steeds terecht op info@oudersvoorinclusie.be of via +32 (0)471 30 26 50 (tijdens de kantooruren).

9. Klachten

Wij staan open voor al jouw feedback, suggesties en klachten. Als bezoeker kan je klachten en suggesties schriftelijk indienen via e-mail naar info@oudersvoorinclusie.be ter attentie van de communicatieverantwoordelijke.

»     Uiterlijk binnen de tien kalenderdagen is er een schriftelijke ontvangstmelding per brief of e-mail.

»     Na ontvangst van een klacht heeft de klachtenbehandelaar 45 kalenderdagen de tijd om de klacht te behandelen. Hou er rekening mee dat een anonieme klacht niet behandeld kan worden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ouders voor Inclusie of rechthoudende derden. De website is eigendom van Ouders voor Inclusie, Warande 37, 9660 Brakel.

Beperking van aansprakelijkheid

Ouders voor Inclusie levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ouders voor Inclusie kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve Ouders voor Inclusie te contacteren via info@oudersvoorinclusie.be. De inhoud van de website kan zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Ouders voor Inclusie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Ouders voor Inclusie biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze links impliceert geen samenwerking tussen Ouders voor Inclusie en de eigenaars van deze sites. Ouders voor Inclusie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de website van Ouders voor Inclusie verwijst.

Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden door het Ouders voor Inclusie. Bij wijziging zijn de nieuwe voorwaarden meteen van kracht bij publicatie ervan op de website van het Ouders voor Inclusie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Enkel de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd bij eventuele gerechtelijke geschillen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanduidt.

De consument kan zich met betrekking tot de online aankoop van e-tickets ook wenden tot het Online Dispute Resolution platform.

Contact  Ouders voor Inclusie  Warande 37   9660 Brakel   Tel: +32 (0)471 30 26 50  Ondernemersnummer: BE 0885 667 111

Versie voorwaarden Ouders voor Inclusie gepubliceerd op 20/12/2023.