Handelingsgericht Diagnostisch Traject

Het traject dat samen met het CLB wordt doorlopen dat eindigt in het al dan niet geven van een (GC, IAC of OV4) verslag voor jouw kind.