Ik ben een... inclusiestagiair

Ik heb bewust gekozen voor een stage in inclusief onderwijs. Ik richt mij vooral naar jouw kind en jou als de ouder, tegelijkertijd focus ik ook op de school en leerkrachten. Ik probeer een brugfiguur te zijn tussen school en ouders.

Ik ben lerende en sta er niet alleen voor. Ik loop stage onder toeziend oog van een ruimer team die me begeleid waar nodig (ondersteuner, stagementor, …).

Ik probeer alle betrokkenen samen te brengen, op dezelfde golflengte te krijgen en vooral jouw kind centraal te stellen.

Ik breng het breder netwerk van jouw kind in kaart om hun wensen en verwachtingen na te gaan en zo te kijken waar we elkaar kunnen aanvullen, versterken en samenwerken.

Ik ben een aanspreekpunt voor leerkrachten, jou als ouder en jouw kind.

“Ik vind het belangrijk dat het stigma wegvalt en we niet meer spreken in verschillen.”

Ik hanteer een inclusie visie want …

Dat is waarom ik koos voor mijn opleiding en deze stage.

Elk kind heeft recht op goede ondersteuning. Niet alleen voor eenkind met specifieke noden, maar ondersteuning is in het voordeel van alle leerlingen.

Werken op maat, wat wil zeggen dat je zoekt naar de sterktes en moeilijkheden van een kind, is wat telt. Hierbij is het belangrijk om te luisteren naar jouw kind.

Ik wil dat mijn stage een positieve impact heeft op de participatie van jouw kind.

Samen gaan we op zoek naar een manier om de leeromgeving af te stemmen op wat jouw kind nodig heeft om tot leren en participatie te komen.

Ik maak inclusie waar door …

Nauw samen te werken met de ruime context rond jouw kind en dit op elkaar af te stemmen. Ik investeer vooral in communicatie en het opbouwen van een vertrouwensband met iedereen.

Mezelf niet als expert voor te stellen, maar samen op weg te gaan.

Vragen en onzekerheden van zowel mezelf als anderen bespreekbaar te durven maken.

Kleine momenten als krachtig en waardevol te zien en deze te benoemen naar alle verschillende betrokkenen.

Een spontane aanwezigheid bij jou thuis (indien gewenst), in de klas en op school.

Het versterken van leraren in hun kunnen en hen te verbinden met anderen.

Jouw kind en het schoolteam zo veel mogelijk in hun sterktes te zetten en op gepaste momenten op de achtergrond te verdwijnen.

Jouw kind ondersteuning op maat te bieden.

Ik bezit vaardigheden als …

Een open houding aannemenen  authentiek zijn om een vertrouwensband op te bouwen met jouw kind diens netwerk.

Een frisse kijk bieden op ondersteuning, maar tegelijkertijd mezelf ook te laten inspireren door de visie die al aanwezig is. Mijn doel is dan om deze ook te kunnen verbinden met elkaar.

Mezelf flexibel opstellen in het geven van ondersteuning aan jouw kind, jou en/of leerkracht. Ik probeer niet vast te lopen op iets dat niet werkt en durf toe te geven dat iets moeilijker verloopt, om het dan vervolgens op een andere manier aan te pakken.

Gedreven en enthousisast zijn.

De focus en nadruk te leggen op de mogelijkheden van jouw kind. Ik ga sterktegericht aan de slag.

Niet opgeven en in dialoog blijven gaan  om te zoeken hoe we samen verder kunnen.

Niet bang zijn om hulp te vragen, ik besef dat ik nog veel te leren heb.

Omgaan met het nieuwe en de onzekerheid, dit door te reflecteren en kritisch te kijken naar mijn eigen handelen.

“We gaan het anders aanbieden, want hij doet dat vak graag, maar we gaan het niet schrappen”

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

Aandacht zal hebben voor de verschillende perspectieven in het inclusieverhaal. Ik probeer de mensen rondom jouw kind met elkaar te verbinden en het gehele proces te bewaken.

Elke betrokkene als een ervaringsdeskundige zie, met zijn eigen kennis waar ik graag van leer. Ik neem geen expert-rol op.

De ondersteuning afstem op de verschillende betrokkenen. Dat betekend dat ik naast het kind en ouder, ook de leerkracht ondersteun en luister naar zijn/haar noden.

Naga hoe het loopt op de momenten dat ik niet aanwezig ben: tijdens de andere lessen, in het weekend …

Jou als ouder beschouw als een essentiële partner waarbij o.a. : regelmatig contact, meenemen van jouw perspectief en verslag uitbreng omtrent het schoolgebeuren… vanzelfsprekend zijn.

Aandacht heb voor zowel het schoolse leren, participeren, als het welbevinden van jouw kind.

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be