Ik ben een... ondersteuner van een leerondersteuner

Voor 1 september 2023 noemde je mij een ondersteuner van het ondersteuningsnetwerk.

Ik bied ondersteuning aan leerlingen met een (gemotiveerd) verslag. Ik werk dus met leerlingen met specifieke noden die de school niet (volledig) alleen kan opvangen.

Ik ben verbonden aan een leersteuncentrum en ondersteun voornamelijk op school. Daar is mijn ondersteuning leerlinggericht én leerkrachtgericht of schoolgericht. Dat betekent dat ik mij niet alleen richt op jouw kind, maar ook diens leerkracht en het lesgeven aan jouw kind. Zo probeer ik mijn ondersteuning duurzaam in te zetten. Dat doe ik samen met verschillende partners: de leerling, medeleerlingen, leerkracht(en), schoolteam, ouders, therapeuten, enz.

In opstart- en opvolgingsgesprekken zit ik samen met jou, de school en het CLB om te bekijken waar en hoe ondersteuning loopt en nodig is. We zoeken naar afstemming van ieders verwachtingen waarbij ik het leerproces, de participatie en het welbevinden van jouw kind centraal stel.

Ik maak inclusie waar door …

Jouw kind te ondersteunen in de klasgroep, soms op de voorgrond, soms op de achtergrond. In mijn ondersteuning staan welbevinden, leren en participeren centraal.

Mijn ondersteuning ook te richten op de leerkracht(en), zo worden zij ook versterkt om inclusie voor jouw kind waar te maken.

mee te denken met de leerkracht in het aanpassen van leer- en instructiemethoden en evaluatiemethoden.

meedenk met de leerkracht in het implementeren van redelijke aanpassingen en het zoeken naar gepaste hulpmiddelen.

Een handelingsplan op te stellen waarmee de ondersteuning van jouw kind planmatig en doelbewust vorm krijgt. Ik heb daarbij oog voor het kind in zijn geheel en niet enkel zijn of haar specifieke noden.

Op zoek te gaan naar de talenten en vaardigheden van jouw kind en deze te versterken, zodat jouw kind kan verder groeien in zijn/haar leerproces en sociale ontwikkeling.

Het leerkrachtenteam te versterken in het waarderen en benutten van diversiteit op school zonder zelf over te nemen.

De leerkracht te motiveren interactie met klasgenoten waardevol in te zetten in functie van het bevorderen van sociale contacten en het leren.

Ik bezit kwaliteiten als …

Interesse tonen in en aanknopen bij wat jouw kind graag doet en goed kan.

Een goede verbinder zijn tussen de verschillende betrokkenen. Zo werk ik vlot samen en installeer in een netwerk rond jouw kind, de leerkracht(en) en jou als ouder.

Blijven zoeken en uitproberen van methodes en technieken om de meest passende te vinden voor jouw kind en leerkracht. Ik zie moeilijkheden als uitdagingen en leermomenten.

Oog hebben voor de kleine dingen die ontzettend waardevol kunnen zijn: de manier waarop een je kind op school aankomt, de interactie met klasgenoten, …

Flexibiliteit m.b.t. het veranderende team waar ik in terecht kom. Ik stem mijn ondersteuning af op de werkwijze van de leerkracht, de organisatie van de school en de dynamiek in de klas.

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

Investeer in positieve manieren van samenwerken waarbinnen inclusie steeds het startpunt is. Ik sta in verbinding met de verschillende betrokkenen en betrek hen actief manier betrek en bouw bruggen tussen jouw kind, jou als ouder en het schoolteam .

De beperkte tijd die ik heb op de school van jouw kind efficiënt inzet om zo de grootst mogelijke meerwaarde te zijn voor jouw kind.

Aanwezig ben op formele overlegmomenten en ook beschikbaar ben voor meer informele momenten van spontaan overleg.

Investeer in positieve beeldvorming van jouw kind en aandacht vestig of wat werkt.

Diplomatisch, open en respectvol zal communiceer naar iedere partner in het inclusieverhaal van jouw kind. We gaan daarbij samen op zoek naar welke communicatievorm voor jullie past (een heen-en-weerschriftje, een blog, een whatsapp-groep,…).

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be