Ik ben een... brugfiguur

Ik zorg voor de verbinding tussen de school, alle ouders en de brede schoolbuurt. Dat doe ik zowel door breed gerichte acties (bv. iedereen uitnodigen voor de ouderraad), als door individueel met ouders aan de slag te gaan (bv. samen kijken wat nodig is om te kunnen deelnemen aan de ouderraad).

Ik ben er voor alle ouders, maar besteed extra aandacht aan ouders die om de één of andere reden kwetsbaar zijn (bv. omdat je een kind met specifieke noden hebt, omwille van financiële moeilijkheden of omwille van een taalbarrière).

Niet elke school heeft een brugfiguur, ook niet in elke stad zijn brugfiguren aan de slag. Ik werk meestal in scholen met veel  kinderen en ouders die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Ik ben beter bereikbaar dan veel andere leden van het schoolteam omdat ik niet voor de klas sta. Ik spreek jou en andere ouders aan de schoolpoort aan, en kan zowel op school als thuis met jou in gesprek gaan.

Ik werk niet rechtstreeks met jouw kind. Maar doordat ik jou als ouder ondersteun, werken we samen met de school aan het welbevinden, leerproces en de participatie van jouw kind.

Ik ben enkel betrokken in een overleg over het inclusieve traject van jouw kind op jouw vraag of op vraag van de school, ik ben dus geen standaard partner aan de tafel.

Ik maak inclusie waar door …

Te werken aan een echt partnerschap tussen jou als ouder en de school, waarbij ik beide partijen op maat ondersteun, zodat jullie elkaar kunnen versterken in het (inclusie)traject van jouw kind.

Steeds weer actief naar jou als ouder toe te stappen. Ik geef niet op en blijf de verbinding met jou aangaan.

De school en leerkrachten te ondersteunen en te coachen zodat zij jou als ouder beter begrijpen, erkennen en groeien in het inzetten op ouderparticipatie. Op die manier versterk ik de samenwerking tussen jou as ouder en de school.

Een goede kennis van de schoolbuurt, waardoor ik inclusie zowel binnen als buiten de schoolmuren waarmaak. Ik weet bijvoorbeeld waar die leuke vrijetijdsorganisatie zit en hoe we een vrijwilliger vinden die mee kan naar de zwemles.

Ik bezit kwaliteiten als …

Verbindend werken tussen verschillende partners, want dat is waar mijn job om draait. Ik kan i.f.v. het traject van jouw kind bijvoorbeeld ook inzetten op verbinding tussen de leerkracht van jouw kind en de vrijetijdsmedewerker of de begeleider van de huiswerkklas.

Omgaan met een heel brede diversiteit, op zoek naar afstemming met elke ouder.

Ouders ondersteunen in het concretiseren en uitspreken van hun noden en beweegredenen naar de school toe.

Een onvoorwaardelijk geloof in jou als ouder, in de mogelijkheden die een school kan bieden en in mijn functie als brugfiguur om samen het verschil te maken.

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

Al dan niet op de achtergrond, steeds aanwezig ben. Ook wanneer de zorgcoördinator en het CLB meer betrokken zijn in jullie traject, zal ik blijven aftoetsen of ik iets voor jou als ouder kan betekenen.

Ervoor zorg dat alle informatie en communicatie van de school toegankelijk en begrijpbaar is voor jou als ouder. Ik hertaal zaken, en probeer vanuit de school ook te zorgen voor een heldere en transparante communicatie.

Op jouw vraag aanwezig ben bij overlegmomenten op school om jou als ouder te ondersteunen, na te gaan of alles duidelijk is en vanuit mijn kennis over jouw gezin mee te denken.

Er altijd van uitga dat jij als ouder het beste wilt voor jouw kind en betrokken wilt zijn bij diens schoolcarrière. Als een ouder onzichtbaar lijkt, zoek ik uit wat er nodig is om verbinding te maken.

Een antwoord zoek op elke vraag die jij als ouder stelt. Soms verwijs ik hiervoor door.

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be