Ik ben een... mobiele begeleider

Ik werk vanuit een  MultiFunctioneel Centrum (MFC). Een MFC richt zich tot personen (tot 21) met een beperking die nood hebben aan ondersteuning. Het biedt verblijf, dagopvang, begeleiding en ook soms diagnostiek.

Ik kom naar jou (de ouders en het kind) toe.

Ik ben in de eerste plaats partner van de ouders, zij zijn mijn werkgever.

Ik maak de brug tussen verschillende levensdomeinen, waaronder de school.

Ik werk het liefst concreet samen met alle partners, dus ook met de leerkracht(en).

De school ziet mij soms als ‘specialist’, via mij kan de stem van ouders soms luider klinken.

Ik hanteer een inclusie visie want …

Ik geloof dat een kind recht heeft om hier te zijn en te participeren in een reguliere school

Ik zie kinderen leren wanneer ze andere kinderen nadoen, in een diverse klas leren kinderen meer

Als ik de natuurlijke omgeving in inclusie kan versterken, word ik overbodig en dat is altijd het ultieme doel

Ik wil aan de zijde van ouders staan en hun strijd om inclusie verlichten, zodat zij ook gewoon ouder kunnen zijn

Ik kan via de noden van één kind redelijke aanpassingen binnen brengen in de klas die alle kinderen helpen, zo is teveel prikkels voor geen enkel kind goed en kan ik de leerkracht ondersteunen in gericht en gepast prikkelen.

"Ik zie nog vaak dat ouders zinvolle dingen thuis doen, maar dat de school daar dan niets verder mee doet. Hier speel ik op in"

Ik maak inclusie waar door …

Ondersteunende partner te zijn van ouders in het waarmaken van hun inclusietraject.

Mijn label als ‘expert’ positief in te zetten om ervoor te zorgen dat de wensen, noden en meningen van ouders gehoord worden door de school.

Leerkrachten aan te sporen om zelf de ouder te betrekken of bevragen.

De brug tussen thuis en school te maken, wat ik thuis zie werken neem ik mee naar de school en omgekeerd. Zo bevorder ik de uitwisseling van expertise tussen ouders en school.

Veel met de leerkracht(en) en school te werken, zodat ik hen kan helpen afstemmen op de noden van jouw kind..

De neuzen in dezelfde richting te brengen.

Uitgebreide verslagen te maken die het inclusietraject verduidelijken en bevorderen.

Te observeren om te zien wat werkt en wat kan, zodat leerkrachten zich hier bewust van worden en deze kennis ook in andere situaties kunnen inzetten.

Ik bezit vaardigheden als …

De ouder(s) voorop stellen.

Mijn communicatieve vaardigheid inzetten om mijn observaties te vertalen in stappen richting inclusie.

Coachend en coördinerend aan de slag gaan met het (inclusie) traject van het kind en diens ouders.

Snel oppikken wat een kind nodig heeft om (sociale, cognitieve, …) doelen te bereiken.

In een verslag focussen op wat wel goed loopt en zo de ander meekrijgen in het inclusieverhaal om vooruit te komen.

Uitgebreide en gestructureerde verslagen maken voor verduidelijking en bevordering van inclusie. Dit zorgt  voor veiligheid bij leraren en voorkomt verkeerde verwachtingen.

Zaken bespreken zonder dat de ander zich bekeken voelt.

Kijken naar de kleine zaken. Vaardigheden opsplitsen in deel vaardigheden. Dit zichtbaar maken voor de leraar en samen nadenken hoe we dit verder kunnen stimuleren.

Mezelf overbodig maken, dat is het ultieme doel van ondersteuning.

"Het zal niet meer werk zijn voor de leraar, maar wel ander werk. Kinderen trekken vaak hun plan"

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

In de leefwereld van het kind kruip, naast hem/haar ga staat en alert ben voor aangeleerde hulpeloosheid (want alles wat het kind zelf kan, zal het zelf doen).

Een vertrouwensband opbouw.

De stem van de ouder meeneem en versterk  in de schoolcontext.

Oplossingsgericht en perspectief gericht te werk ga, waar de ene problemen ziet, zie ik uitdagingen en mogelijkheden.

Samen met jullie als ouders zal vechten voor een gelijkwaardige schoolbeleving, gelijkwaardig leren en inclusie voor jouw kind.

De scholen procesmatig begeleid indien jullie als ouders dit willen.

Open sta voor elke vraag van de ouder(s).

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be