Ik ben een... competentiebegeleider of pedagogisch begeleider

Ik richt mij in de eerste plaats op de school en de klas, hoe kan ik hun inclusieve visie, cultuur en praktijk versterken om kwaliteitsvol onderwijs te bieden voor iedereen?

Ik werk niet alleen met scholen, maar ook met ondersteuningsnetwerken.

Ik sta in voor de coaching en professionalisering van ondersteuners, leraren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, directeurs …

Ik ben goed op de hoogte van de regelgeving rond onderwijs. Ik weet dus hoeveel ruimte er is voor flexibiliteit en wat verschillende decreten rond zorg in onderwijs precies inhouden.

Mijn kennis kan door de school ingeroepen worden bij het opstellen van een zorgbeleid, maar ook bij het uitdenken van een IAC (Individueel Aangepast Curriculum).

Ik geef informatie en signalen door naar het beleid op verschillende niveaus (het departement en kabinet onderwijs, maar ook scholengemeenschappen en koepels).

Ik hang vast aan een onderwijskoepel (gemeenschapsonderwijs, katholiek onderwijs …) en kan daar rekenen op een team dat mij ondersteunt.

Ik ben verbonden aan (veel) verschillende scholen en kan zo zorgen voor samenwerking of kennisdeling.

Ik hanteer een inclusie visie want …

Een inclusieve school is een school met een veilig schoolklimaat en kwaliteitsvol onderwijs, daar halen alle leerlingen hun voordeel uit.

Vanuit mijn kennis van onderwijswetgeving weet ik heel goed dat elk kind recht heeft op inclusief onderwijs. Vanuit deze expertise kan ik scholen helpen om inclusie waar te maken.

Ik zie dat het echt mogelijk is, ik kom op (veel) verschillende scholen en zie dus alle verschillende stapjes die zij zetten richting inclusief onderwijs.

Voor mij is inclusief onderwijs de basis voor een inclusieve samenleving.

Ik maak inclusie waar door …

Mensen met de juiste expertise te helpen focussen op de noden van de leerling of omgeving. Zo kunnen zij die expertise doelgericht inzetten.

De school en leerkrachten coachen in het betrekken van ouders en leerlingen. Ik zal dus niet zelf de ouders of leerling betrekken, ik zorg er eerder voor dat de school en de leerkrachten dit zelf aankunnen en echt doen, bij het volgende overleg, en in de toekomst.

De vraag van een bepaalde klas direct aan te nemen als een kans om hier schoolbreed rond te werken, zodat de school verder kan en ik mezelf overbodig maak.

Op schoolniveau inclusie te versterken, zodat niet alleen het inclusietraject van jouw kind waargemaakt wordt, maar ook dat van een ander kind dat straks aanklopt bij de school.

Alle betrokkenen aan te spreken op hun (grote of kleine) verantwoordelijkheid in het waarmaken van een inclusietraject.

Ik bezit vaardigheden als …

Verbindend communiceren vanuit een gelijkwaardige positie, ook al wordt ik vaak ingeroepen als expert.

Mijn positie als ‘externe’ gebruiken om vanuit een helikopterperspectief kritisch te kijken naar een situatie.

Scholen en leerkrachten niets uit handen nemen of ‘redden’, maar hen coachen zodat zij hun eigen vaardigheden aanspreken en ontwikkelen.

Werken met de eigenheid van de school, zodat deze eigenheid hun kracht kan zijn om inclusie waar te maken.

Aanhoudend blijven geloven in de groeimogelijkheden van alle betrokkenen, zowel de leerling als de leerkrachten en ander onderwijspersoneel.

Alle partijen in een inclusietraject op het juiste moment betrekken en overleg plannen op het moment dat er nog veel beweging mogelijk is.

De juiste vragen stellen om zo zelfreflectie en groei te stimuleren bij scholen en leerkrachten.

“We leggen de vraag op tafel, wat er nodig is om het morgen beter te laten verlopen dan vandaag.”

Er mag van mij verwacht worden dat ik …

Vaak onzichtbaar voor de ouder en leerling, ervoor zorg dat jullie stem versterkt wordt en jullie inclusietraject waargemaakt wordt.

De school en leerkrachten bewust maak van de verplichtingen en mogelijkheden die in de wetten en decreten staan.

In de rol van een verbinder kruip om ervoor te zorgen dat de verschillende partners in een ondersteuningstraject een gelijkwaardige positie kunnen innemen.

Verder kijk dan de concrete vraag waarvoor ik naar een school geroepen wordt, zodat ik de inclusieve visie, cultuur en praktijk van een school kan versterken en deze toegankelijker maak voor alle leerlingen, ook jouw kind.

Vormingen en professionalisering geef aan scholen, leerkrachten en ondersteuners, zodat zij steeds versterkt worden in het optimaal uitvoeren van hun werk.

Vanaf het moment dat de school of leerkracht mij inroept, ik eraan werk om mezelf zo snel mogelijk weer overbodig te maken. Dit door de school en de leerkrachten bewust te maken van wat ze al kunnen en te versterken waar nodig.

Ging jij aan de slag met de tool ‘Met wie zit ik rond de tafel?’? Laat het ons weten! info@oudersvoorinclusie.be