GC

Staat voor Gemeenschappelijk Curriculum. Heeft jouw kind een GC-verslag, dan heeft het recht op ondersteuning van een leerondersteuner (vroeger een ondersteunerà) uit een leersteuncentrum (vroeger ondersteuningsnetwerk).


IAC-verslag

Een verslag geschreven door het CLB dat jouw kind toegang geeft tot een Individueel Aangepast Curriculum in het reguliere onderwijs (of in het buitengewoon onderwijs).


Decreet leersteun

Het decreet dat sinds 1 september 2023 het M-Decreet vervangt. Dit brengt veranderingen aan in de organisatie van ondersteuning in inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs blijft behouden, net als het inschrijvingsrecht.


Leersteuncentrum

De organisatie die leerondersteuners aanstuurt. Zij zijn het aanspreekpunt voor alles rond (leer) ondersteuning. Vroeger het ondersteuningsnetwerk (of ondersteuningsteam).


Leerondersteuner

Ondersteunt jouw kind en diens leerkracht(en) rond diens specifieke noden. Vroeger hete dit een 'ondersteuner'.


GC-verslag

Gemeenschappelijk Curriculum verslag geeft jouw kind toegang tot ondersteuning, maar geen toegang tot buitengewoon onderwijs? Jouw kind blijft dezelfde leerstof verwerken als de medeleerlingen en kan zijn/haar diploma behalen.


Handelingsgericht Diagnostisch Traject

Het traject dat samen met het CLB wordt doorlopen dat eindigt in het al dan niet geven van een (GC, IAC of OV4) verslag voor jouw kind.


Delibererende klassenraad

De klassenraad die op het einde van het schooljaar samen komt en beslist over het al dan niet geslaagd zijn van jouw zoon of dochter.


Inclusieve stage

Een stage waarbinnen redelijke aanpassingen worden toegepast zodat een stage op maat van de leerling met specifieke noden vorm kan krijgen.


Opleidingsvorm 4

Dit is één van de opleidingsvormen in het buitengewoon onderwijs. Hier volgen de leerlingen het gemeenschappelijke curriculum (de eindtermen en leerplannen) in een buitengewone setting.