Specifieke onderwijsbehoeften

Wat een leerling meer of anders nodig heeft dan de meeste medeleerlingen in het participeren in de klas en verwerken van de leerstof. Voor voorbeelden, lees hier meer.


Steunpunt voor Inclusie

Steunpunt gegroeid uit Ouders voor Inclusie. Het Steunpunt probeert ouders bij te staan via informatie en advies bij vragen over inclusie binnen o. a. onderwijs en vrije tijd. Lees meer


Sticordi maatregelen

Lees meer bij stimulerende, compenserende en dispenserende maatregelen.


Remediëren

Effectieve vormen van aangepaste leerhulp binnen het gemeenschappelijk curriculum die de school voorziet.


Redelijke aanpassing

Maatregel die het effect van een handicap neutraliseert. Deze maatregel is steeds afgestemd op de specifieke behoeften van leerlingen. Lees meer in de brochure van Unia.


Proportionaliteit

Bij een inschrijving met een ‘verslag’ wordt je kind ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. Dit is voor een periode van 60 dagen waarin de school een afweging maakt over de proportionaliteit van de redelijke aanpassingen: vinden zij zijn deze haalbaar en realistisch?


Participatie

Evenwaardig deelnemen aan het klas- en schoolgebeuren, ongeacht specifieke onderwijsbehoeften, zoals een beperking.


Pedagogische begeleidingsdienst

PDB. Diensten die het beleid van de school moeten versterken, en gericht zijn op de professionalisering van het onderwijspersoneel. Zij hebben een eigen aanbod aan nascholing en werken op vraag van scholen.


Ouders voor Inclusie

OVI. Vereniging voor en door ouders van kinderen met een beperking die kiezen voor inclusie. Meer info


Open-end financiering

Flexibele financiering op basis van het aantal leerlingen, waarbij elke leerling bijkomende omkadering en middelen genereert. Dit is het tegenovergestelde van enveloppe –financiering (vast jaarlijks budget, los van aantal leerlingen). Bij leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 en 7 zal men in oktober en in februari tellen, en op basis daarvan middelen toekennen aan de scholen waar de leerling ingeschreven is. Lees meer in de nieuwsbrief.