Keuze voor inclusief onderwijs

 • Ja
 • Zoek bestaande trajecten op
 • Laat je omringen
 • Blijf positief

Ja, er zijn geen grenzen aan inclusie. Dit is niet afhankelijk van de mogelijkheden of de beperkingen van een kind. Op dit moment is inclusie niet altijd de gemakkelijkste keuze omdat er nog veel drempels zijn.

Toch zien wij dagelijks dat inclusief onderwijs waargemaakt kan worden. Ga dus zeker op verkenning. Praat eens met andere ouders die reeds ervaring hebben. Zo krijg je realistische verhalen die inspirerend werken in het vormgeven van jouw inclusieve traject.

Sta stil bij wat jij wilt dat jouw kind leert. Daarbij vertrek je vanuit de sterktes van jouw kind. Gerichtheid op wat iemand wél kan verbreedt jouw idee van wat mogelijk is, waar nodig met ondersteuning of redelijke aanpassingen.

Inclusie is een samen verhaal. Laat je dus omringen door diverse mensen die een antwoord kunnen bieden op jouw noden. Denk dan aan mensen die mee oplossingen bieden, helpende handen bieden, naar jou luisteren, jou in verbinding kunnen brengen met anderen, … Deze mensen hoef je zeker niet alleen te vinden in de onderwijscontext, denk ook aan een buur, familie, vrienden, vrijwilligers, mensen die je kent uit jouw vrije tijd (of die van jouw kind).

Jammer genoeg ervaren ouders soms nog weerstand wanneer ze kiezen voor inclusie. Weet dat jij niet de enige bent die bewust kiest voor inclusie en hier ten volle voor wil gaan. Lees onze inspirerende verhalen of neem contact met ons op om gelijk gestemde ouders te ontmoeten.

Een ouder vertelt: Waarom kiest een ouder voor inclusief onderwijs?

 • Voortdurende afstemming
 • Doelen op maat

Inclusie is een dynamisch proces dat voortdurend in verandering is. En dus steeds weer afstemming vraagt. Wanneer vragen of bedenkingen rijzen, wordt het voeren van constructieve en transparante communicatie nog belangrijker.

Inclusief onderwijs kan pas werken als leerlingen met specifieke noden kunnen werken aan doelen op maat, met redelijke aanpassingen. Nodig de school uit om hierover in gesprek te gaan en deel hierin de expertise die jij over jouw kind hebt. Focus hierbij op wat wel goed gaat, wat wel lukt en ook welke positieve impact de school en haar leerkrachten hebben. Focus op de doelen die jullie samen willen stellen, evalueren of bijsturen. Bekijk voor elk doel wat er nodig is voor jouw kind om dit doel te kunnen bereiken. Inspiratie rond redelijke aanpassingen vind je hier.

Snuister daarnaast zeker ook eens rond in onze tools rond inclusief onderwijs , verwijs jouw onderwijspartners hier gericht naar door en haal inspiratie bij onze inspirerende verhalen. Heb je nood aan meer, neem dan contact op met het Steunpunt voor Inclusie .

 • Constante zoektocht
 • Vertrouw op jouw inzicht
 • Keuze aan de ouders

Als ouder ken je jouw kind al van voor de geboorte en zag je hem of haar in al zijn/haar facetten. Je zag hoe jouw kind participeerde op verschillende domeinen en in diverse situaties. Jij weet dus als geen ander wat goed lukt, waar er ondersteuning nodig heeft en wat jouw kind nog te leren heeft. De ontwikkeling en het levenstraject van een kind is altijd onvoorspelbaar, zeker bij kinderen met specifieke noden. Als ouder mis je soms houvast, maar je hebt ook ervaring met het bijstellen van dromen en het zoeken naar mogelijkheden in onverwachte hobbels op jouw pad.

Anderen zijn nieuw in het traject van jouw kind, en het kan even duren voor je hen als ouder mee hebt in jouw verhaal van wensen, dromen, hobbels en aanpassingen. Maar dat betekent niet dat jij op hen moet wachten of niet meer voluit kan gaan in jouw inclusietraject.

Vermoedelijk krijg je regelmatig adviezen of bedenkingen, altijd goed bedoeld, maar daarom niet altijd even fijn. Voor jezelf kan je deze adviezen bijhouden, overzichtelijk maken en meenemen wanneer je afwegingen en keuzes maakt. Neem hier vooral de tijd voor en laat je niet opjagen. Onderschat ook jouw buikgevoel als ouder niet, misschien weet je niet altijd precies waarom, maar vaak klopt dit gevoel wel.

De keuze voor inclusief onderwijs is aan de ouders. Er wordt van scholen verwacht dat ze bereidheid tonen om aan de slag te gaan binnen het inclusie traject. De enige afweging die zij mogen maken is of de nodige maatregelen proportioneel zijn of niet.

Ouders voor Inclusie brengt je in contact met andere ouders die al een traject hebben doorlopen of er nog middenin zitten. Het delen van inspirerende voorbeelden kan verhelderend werken en weer moed geven om ervoor te gaan.

Een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie staat steeds klaar om naar jou te luisteren. Zonder een oordeel of een keuze te maken in jouw plaats, zoeken ze mee naar welke kansen er in jouw situatie zitten. Door kennis van regelgeving, ondersteunende organisaties,… kunnen ze heel concrete voorstellen doen die zo dicht mogelijk aanleunen bij de dromen van jou en je kind.

Van zoektocht naar inschrijving

 • Ja
 • Vrije schoolkeuze

Ja, dat kan zeker. In België is er vrije schoolkeuze. Dit betekent dat je als ouder vrij mag kiezen naar welke school je jouw kind stuurt. Hierbij is het reguliere onderwijs ook de eerste plaats voor kinderen met specifieke noden. Dit geld ook voor leerlingen met een gemotiveerd verslag. Wanneer een kind met specifieke noden (met of zonder gemotiveerd verslag) zich inschrijft, gaan het schoolteam en de ouders samen op zoek naar redelijke aanpassingen die het pad effenen voor participatie aan alle facetten van het school lopen.

Heb je een verslag? Dan moet de school je inschrijven onder “ontbindende voorwaarden”. Er wordt samen met het schoolteam, CLB (Centrum Leerling Begeleiding) en ouders bekeken welke aanpassingen nodig zijn. Lukt het gemeenschappelijk curriculum van de school niet, dan kan er overgestapt worden op een IAC (Individueel Aangepast Curriculum). Dit gebeurt ook in samenspraak met school, CLB en de ouders. Wanneer alle partijen het eens zijn over de haalbaarheid en redelijkheid van de nodige aanpassingen, dan wordt een leerling definitief ingeschreven. Schat de school in dat de nodige aanpassingen “disproportioneel” of niet haalbaar zijn, dan kan de school de inschrijving ontbinden. Een school krijgt hiervoor 60 kalenderdagen vanaf de eerste bijgewoonde schooldag en gebeut schriftelijk met een officieel document : “Mededeling van niet-realiseerde inschrijving of ontbinding van een inschrijving” Dring daar gerust op aan. Heb je hierrond nog concrete vragen? Contacteer gerust een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie.

 • Ga op verkenning
 • Ga het gesprek aan
 • Raadpleeg CLB

Bezoek eerst een paar scholen in jouw buurt. Welke spreken je aan? Zowel praktisch als gevoelsmatig. Als je een selectie hebt gemaakt, neem je contact op met deze scholen en vraag een gesprek met directie, zorgcoördinator of leerlingbegeleider. Wees tijdens dit gesprek vooral open over de noden die jouw kind ervaart. Jullie weten als geen ander waar je kind ondersteuning bij nodig heeft. Uiteraard haal je ook de sterktes van jouw kind aan.

In principe zijn scholen verplicht om jouw kind in te schrijven (zie: ‘Kan ik zo naar een school stappen en mijn kind inschrijven?’). Het is logisch dat je wil aftoetsen hoe de school staat tegenover inclusie. Wat is hun visie redelijke aanpassingen? Zijn ze bereid om samen na te denken? Op welke manier kijkt de school naar samenwerking met de ouders en eventuele andere partijen?

Als je kind eerder al ondersteuning kreeg, kan de ondersteuner ook een rol spelen in de zoektocht naar een nieuwe school. Via collega’s heeft hij/zij zicht op scholen in de buurt en een ondersteuner kan ook de brug slaan tussen de oude en de nieuwe school.

Bij een overstap naar een nieuwe school kan je ook het CLB (Centrum Leerling Begeleiding). De begeleiding van een zoektocht naar een nieuwe school valt onder schoolloopbaanbegeleiding en is een vaste taak voor het CLB.

Hou er rekening mee dat sommige steden en gemeenten werken met een aanmeldingssysteem. Zij vragen ouders een lijst door te geven van hun favoriete scholen en leggen dan de puzzel om zoveel mogelijk kinderen naar hun school van voorkeur te laten gaan.

 • Stel je kind voor
 • Gebruik beeldmateriaal en anekdotes
 • Neem een vertrouwenspersoon mee

Wees in een eerste gesprek vooral open. Uiteraard maak je een selectie in de veelheid aan informatie en ervaring die jij hebt rond jouw kind, maar hou niets bewust achter. Bereid op voorhand, eventueel samen met anderen die jouw kind kennen en steunen, voor hoe je een globaal beeld kan schetsen van jouw kind. Gebruik hierbij zeker beeldmateriaal en anekdotes, dit zicht vaak veel meer dan woorden alleen. Als je dat wil kan je de school zeker ook vragen of jouw kind mee mag komen tijdens dit gesprek, zo krijgt jouw kind echt een gezicht voor de school.

Deze vragen kunnen jou helpen om aan de school over te brengen wie jouw kind precies is:

 • Wie is jouw kind? Beschrijf wat krachtig is aan jou kind? Waar loopt het nog tegenaan?
 • Wat lukt zelfstandig, wat lukt met aanpassingen of ondersteuning?
 • Wat werkt? (op de vorige school, in de vrije tijd of thuis?)
 • Wat zijn de interesses van jouw kind?
 • Waarvan kan hij/zij genieten en wat zorgt eerder voor onrust?
 • Wat doet jouw kind in zijn vrije tijd?

Heb je nood aan wat steun tijdens het eerste gesprek, neem dan zeker een vertrouwenspersoon mee. Dat is iemand waarvan jij weet dat hij/zij achter jouw wensen staat, die jouw kind kent en met wie je dit eerste gesprek ook kan voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan een therapeut, thuisbegeleider, iemand uit de opvang, een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie of gewoon een vriend(in). Door samen met hen voor te bereiden, krijg je een nieuwe kijk van iemand die wat minder emotioneel betrokken is. Zelfs als deze persoon tijdens het gesprek weinig inbrengt, is het fijn dat je er niet alleen voor staat.

De mama van Clara vertelt over haar overstap naar het secundair onderwijs.

 • Nee
 • Wees de start voor een nieuwe inclusieve school
 • Zoek inspiratie bij andere ouders

Nee en gelukkig maar! Als we een lijst van inclusieve scholen zouden opmaken, dan labelen we een heleboel andere scholen direct als exclusieve school. Elke school heeft het potentieel om een inclusieve school te zijn en is bij wet verplicht om een kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan alle leerlingen, dus ook aan leerlingen met specifieke noden. Wat kwaliteitsvol onderwijs precies is, werd vastgelegd in het Referentiekader Onderwijskwaliteit van de Vlaamse onderwijsinspectie.

Niet alle scholen hebben evenveel kennis en ervaring op vlak van inclusie. Scholen kunnen hulp vragen aan het CLB (Centrum Leerling Begeleiding), ondersteuningsnetwerken en pedagogische begeleiding om inclusief onderwijs kwaliteitsvol te realiseren. Jouw vraag om inclusief onderwijs kan voor een school dus de aanzet zijn om een inclusieve school te worden.

Weet ook dat je niet de enige en eerste ouder bent die kiest voor een inclusief traject. Als Ouders voor Inclusie brengen we je graag in contact met andere ouders, zodat je elkaar kan inspireren en ervaringen kan delen.

 • Vraag dit aan de school
 • Inschrijving onder ontbindende voorwaarden?
 • Weigering onder tafel?

Het eerste antwoord op deze vraag vind je bij de school. Soms heeft het niet inschrijven van jouw kind niets te maken met diens specifieke noden. Zo kan het zijn dat de school volzet is, jouw kind wat ingeschreven was in meerdere scholen of niet voldeed aan de toelatingsvoorwaarden (vooropleiding, leeftijd, …). De inschrijving van jouw kind kan ook geweigerd worden vanwege een tuchtsanctie die hij/zij eerder kreeg.

De specifieke noden van jouw kind of het hebben van een (gemotiveerd) verslag zijn echter geen geldige redenen om inschrijving te weigeren. Een school moet jouw kind inschrijven, eventueel onder ontbindende voorwaarden (zie: Kan ik zo naar een school stappen en mijn kind inschrijven?). Na 60 dagen kan een school de inschrijving ontbinden indien zij de nodige aanpassingen als disproportioneel beoordelen. Dit gebeurt schriftelijk met een officieel document : “Mededeling van niet-realiseerde inschrijving of ontbinding van een inschrijving” Dring daar gerust op aan. Heb je hierrond nog concrete vragen? Contacteer gerust een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie.

Herken je je in geen enkele van bovenstaande redenen om een inschrijving te weigeren? Dan kan het zijn dat je onterecht geweigerd bent. Meld dit zeker aan ons!

Ben je onterecht geweigerd? Meld het ons!

 • Ja
 • Zowel in het lager als in het secundair onderwijs
 • CLB kan de overstap ondersteunen
 • Zoek een partner die je steunt (thuisbegeleiding, therapeut, andere ouder, …)

Een kind dat les volgt in het buitengewoon onderwijs kan altijd de overstap maken naar het regulier onderwijs, ongeacht het leerjaar of type onderwijs dat je kind volgt. Een school regulier onderwijs kan jouw kind niet zomaar weigeren.

Je kind maakt de overstap met een verslag M-decreet op zak, dat was immers zijn of haar toegangsticket voor het buitengewoon onderwijs. Hiermee wordt je kind ingeschreven (onder ontbindende voorwaarde) in een reguliere school. Laat de nieuwe school van jouw kind al van bij de inschrijving weten dat jouw kind een verslag M-decreet heeft.

Samen met de school, het CLB en andere partners bekijk je of jouw kind verder een individueel aangepast curriculum (IAC) zal volgen, of dat het aansluit bij het gemeenschappelijke curriculum (met redelijke aanpassingen). Indien aansluiten bij het gemeenschappelijke curriculum de meest passende keuze blijkt voor jullie, dan kan het CLB jullie verslag M-decreet omzetten in een gemotiveerd verslag (en dit vóór jouw kind de overstap maakt). Wanneer je je kind inschrijft met een gemotiveerd verslag, is er geen sprake van ontbindende voorwaarde.

Jouw kind heeft steeds recht op ondersteuning van een ondersteuningsnetwerk, ook als het de overstap maakt met een gemotiveerd verslag.

In heel dit proces is het CLB een belangrijke partner die je mee kan ondersteunen. Betrek hen dus zeker in een eventuele overstap en spreek ook het nieuwe CLB van de reguliere school aan. Deze CLB-medewerker legt jou graag uit hoe zij dit aanpakt.

Tot slot raden we je aan om je in de zoektocht en tijdens de gesprekken te laten ondersteunen door een ‘vertrouwenspersoon’, iemand waar jij je goed bij voelt en die mee de gesprekken kan voeren en eventueel kan voorbereiden. Met twee weet en hoor je meer dan alleen.

 • Ja
 • Redelijke aanpassingen
 • Participatie/deelname

Of een kind al dan niet inclusief onderwijs kan volgen, is niet afhankelijk van de ‘zwaarte’ van de ondersteuningsnood, het type beperking, of wat dan ook. Een kind kan inclusief onderwijs volgen dankzij redelijke aanpassingen.

Redelijke aanpassingen verlagen de drempel tot deelname aan het gewone (school) gebeuren. Dit kan gaan over hulpmiddelen die nodig zijn voor jouw kind, aanpassingen in het werkboek, hulpkaarten, etc., maar kunnen ook extra handen zijn zoals een ondersteuner van het ondersteuningsnetwerk, een inclusiestagiair, een PAB-assistent, een vrijwilliger etc. Hier vind je meer rond wie er betrokken kan worden in het inclusietraject.

Les volgen in een reguliere school is veel meer dan leren lezen, schrijven en rekenen (en uiteraard andere schoolse leerinhouden). Inclusief onderwijs gaat ook over participeren aan het ‘gewone’ leven, met vriendjes uit de buurt en in een uitdagende omgeving. De keuze voor inclusief onderwijs is dus niet alleen een keuze voor inclusief leren, maar ook voor inclusief participeren. Waar nodig met (externe) ondersteuning en/of een eigen doelenplan.

Wil je meer weten over hoe inclusief onderwijs werkt? Beluister dan de podcastreeks van een ouder die hierover vertelt. Of beluister de podcast ‘Het recht van alle kinderen’ waarin Prof. Geert Van Hove kadert dat inclusief onderwijs een kinderrecht is, dus ook voor kinderen met hoge ondersteuningsnood.

Ouders voor inclusie kan samen met jou op zoek gaan naar een (nieuwe) school en je ondersteunen in de opstart- en eerste evaluatiegesprekken.

We kunnen je in contact brengen met andere ondersteunende diensten die waardevol kunnen zijn in je traject.

We delen inspirerende verhalen met jou. Door mooie inclusieve trajecten in beeld te brengen, bieden we inspiratie aan jou, maar ook aan leerkrachten en scholen. Zij krijgen als het ware de kans om te gaan gluren bij de buren: Hoe verloopt een inclusief traject op een andere school? Hoe kunnen we hieruit leren als school? Hoe werken ouders en school samen? Hoe organiseren ze ondersteuning?

We brengen je in contact met andere ouders, ouders uit jouw buurt, ouders met een herkenbaar verhaal,… Ze geven je misschien niet de naam van dé school, maar vanuit hun ervaring kunnen ze jou de nodige bagage geven om je eigen weg te gaan. Een medewerker van het Steunpunt voor Inclusie brengt jou graag in contact!

Samenwerking

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Ondersteuning

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Empty section. Edit page to add content here.

Sociale relaties

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Overgangen

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services. Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios.

Energistically benchmark focused growth strategies via superior supply chains. Compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Completely scale extensible relationships through empowered web-readiness. Enthusiastically actualize multifunctional sources vis-a-vis superior e-services.

Technische vragen

 • Ja dat kan!
 • Onderwijsprofessionals kunnen simpele handelingen leren

Elke leerling heeft recht om mee te gaan op uitstap welke worden gekaderd binnen de educatieve opdracht van de school. Het samen onderweg zijn, samen eten, nieuwe dingen beleven. De uitwisseling vooraf en tijdens zijn super waardevol.

Enkele tips om deze handelingen onder de knie te krijgen zodat bijvoorbeeld het prikken bij suiker of het zetten van een insulinespuit geen drempel hoeven te zijn:

 • Neem tijd om deze handelingen aan te leren en te leren van elkaar.
 • Schakel oefenmomentjes in.
 • Deel een app waar alle hulplijnen in te vinden zijn bij vragen of bezorgdheden.
 • Videobellen maakt dat je dingen kan tonen, er geen misverstanden kunnen zijn en het vaak sneller opgeklaard is.

Weet ook dat er een statuut ‘bekwame helper’ bestaat. Mensen kunnen mits een korte opleiding (en dat is meestal bij de huisarts van de jongere ) de handelingen uitvoeren die nodig zijn voor die bepaalde jongere.

 

“Josse zit in het derde leerjaar en gaat met de school op bosklassen. Door zijn suikerziekte moet hij een aantal keer per dag geprikt worden om te meten hoe zijn bloedsuiker staat. Josse kan dit zelf maar mama is bang dat hij het zal vergeten.  Ook het juist interpreteren van de uitslag en daaraan de juiste handelingen koppelen, is nog moeilijk voor Josse. Daarom is er iemand van het team dat meegaat op de bosklassen verantwoordelijk voor deze handelingen. Deze juf is eerder al eens met mama en Josse naar de huisarts geweest om de juiste instructies te krijgen. Nadien hebben mama en de juf nog een aantal oefenmomentjes ingelast zodat de juf het onder de knie had en mama Josse met een gerust hart mee op bosklassen kon laten vertrekken.”

“Yassin reageert allergisch op bijensteken. Zo erg zelfs dat, wanneer hij gestoken wordt, meteen de epipen moet worden ingezet. Yassin gaat met zijn klas op schoolreis naar de zoo. Nadat de arts van het CLB aan alle kleuterjuffen is komen uitleggen hoe de epipen moet worden gebruikt, kunnen zij handelen in nood. Maar, op uitstap wordt er toch iemand als verantwoordelijke aangeduid die een extra oogje in het zeil kan houden en meteen overgaat tot actie indien nodig. Ook de gegevens van mama en de dokter zijn bij de hand zodat meteen alle partijen op de hoogte gebracht kunnen worden.”

 1. Neem contact op met de school en vraag een persoonlijk gesprek met een afgevaardigde van het schoolbestuur. Meestal is dit de directeur. Doe dit ook per mail/per brief, zo heb je ook een schriftelijk bewijs. Het is belangrijk dat je snel reageert, want meestal heb je hier maar drie dagen de tijd voor.
  Wil je meer zeker zijn over het aantal dagen of meer info over de verdere stappen, ga dan kijken in het schoolreglement.
 2. Na het gesprek kan men beslissen het oriënteringsattest te behouden of opnieuw een klassenraad te laten samenkomen. Komt de klassenraad niet opnieuw samen of ben je het niet eens met de nieuwe beslissing van de klassenraad, dan kan je als ouder beroep aantekenen bij een beroepscommissie op school.
  Let op: ook hier heb je meestal maar drie dagen de tijd voor.

Deze beroepscommissie bestaat niet alleen uit leden verbonden aan de school maar ook uit schoolexterne leden. Deze commissie is bevoegd voor het bevestigen of het wijzigen van de beslissing van de klassenraad. Alle informatie over de beroepscommissie en beroepsprocedure vind je in het schoolreglement.

Wat kan het Steunpunt voor Inclusie voor jou hierin betekenen?

Als Steunpunt kunnen we op het moment dat het oriënteringsattest wordt uitgereikt helaas weinig betekenen.  Wat we wel kunnen is jou de procedure toelichten, je verhaal beluisteren en je ondersteunen gedurende de procedure. Als ouder dien jij namelijk zelf de stappen te zetten en hebben onze medewerkers geen rol.

Bronnen:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/leren-en-evalueren/evaluatie/niet-akkoord-met-een-evaluatiebeslissing
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#11