Wat?

GIO staat voor Globale Individuele Ondersteuning. Het VAPH stelt GIO-middelen ter beschikking aan RTH-diensten (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) om belangrijke overgangsmomenten te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het instappen in de reguliere kinderopvang of bij de overgang van de kleuterklas naar de lagere school. Deze bijkomende ondersteuning mogelijk tot en met het eerste leerjaar. Tijdens deze belangrijke momenten in het jonge leven van jouw kind geven GIO-middelen en GIO-begeleiders inclusie alle kansen.

De GIO-begeleider gaat mee in de klas of de opvang, biedt daar praktische ondersteuning en denkt tegelijkertijd  samen en in afstemming met met de andere partners mee na over de uitbouw van een duurzaam inclusie-traject voor uw kind. De geboden ondersteuning via deze GIO-middelen is kortdurend en beperkt tot 30u per jaar. Het is er dus op gericht om inclusie te behouden tijdens en na overgangsmomenten en om jou, jouw kind en jullie omgeving een stevige inclusieve start van jullie traject te geven.

Als ouder beslis je zelf of je globale individuele ondersteuning aanvraagt voor je kind. De kinderopvang, school of het CLB kunnen je hierbij ondersteunen. Als ouder beslis je mee hoe de globale individuele ondersteuning in de school of kinderopvang wordt ingezet.

Een ouder vertelt

Sinds het najaar van 2019 heeft Rune GIO-middelen. Het gaat om 30 uur op jaarbasis. Concreet betekent dit dat er 1 uurtje per week iemand op school komt ondersteunen. Hij zit in het tweede kleuterklasje en is van school veranderd. Hierdoor had hij recht op GIO-middelen. Dit wordt opgenomen door V. van Fiola. V. kent Rune al een hele tijd omdat zij ook de thuisbegeleiding opneemt via Fiola. Het was via haar dat we vernamen dat hij recht heeft op GIO-middelen. Fiola heeft alles voor ons geregeld. V. heeft dan een tijdje samen met K. de ondersteuning opgenomen, zodat zij Rune kon leren kennen. Nu neemt K. dit volledig op.

We zitten heel goed op één lijn met K. Zij wil dat Rune zoveel mogelijk alles ‘gewoon’ mee kan doen in de klas, waar wij ook helemaal achter staan. Het blijft wel een zoektocht om aansluiting te blijven vinden met de ondersteuner vanuit het ondersteuningsnetwerk. Die brengt heel wat expertise mee vanuit het buitengewoon onderwijs waardoor de focus bij haar ligt op het individueel aanpassen van oefeningen of taakjes en dus minder op het zoveel mogelijk ‘gewoon’ participeren in de klas.

In samenspraak met de leerkracht zijn duidelijke doelstellingen bepaald die binnen de uurtjes GIO worden aangepakt: zo wordt er geoefend op communiceren met de tablet. Omdat deze doelen apart staan, komen ze niet in het vaarwater van de doelstellingen waar de ondersteuner aan werkt. We moeten er echt over waken dat iedereen zijn eigen doelstellingen kan aanpakken, zodat deze allemaal in het belang van Rune zijn en voor hem toch een logisch geheel zijn.

Voor wie?

Globale individuele ondersteuning is er specifiek voor kinderen die starten in de reguliere kinderopvang, kleuterklas of het eerste leerjaar. Daarnaast moet je kind voldoen aan de algemene voorwaarden voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Deze vorm van ondersteuning is namelijk een samenwerking tussen Opgroeien en het Departement Onderwijs en Vorming.

GIO aanvragen

Om GIO aan te vragen kan je niet terecht bij alle RTH aanbieders. Een overzicht van de partners waar je wel terecht kan, kan je terugvinden via de website van het VAPH.

Als ouder voelt het dan alsof je als manager dit allemaal in de gaten moet houden: Is er genoeg afstemming en communicatie tussen alle betrokkenen? Hoe voelt Rune zich hierbij? Hoe loopt het voor de klasjuf? Dit is niet evident… Op een MDO (multidisciplinair overleg) zijn echt heel veel personen aanwezig: twee kinesisten, de klasjuf, de zorgjuf, iemand van het CLB, de ondersteuner, iemand van de thuisbegeleiding, iemand van de GIO-middelen, wij als ouders, … Dat is een grote groep en een hele uitdaging om iedereen mee te krijgen in ons verhaal.

Volgend jaar gaat Rune naar de derde kleuterklas en gaan we er van uit dat we opnieuw recht zullen hebben op GIO-middelen, door de overstap het jaar nadien naar het eerste leerjaar. Het is maar 1 uurtje per week, maar alle ondersteuning waar hij recht op heeft willen we met beide handen aannemen.