Lokaal Overlegplatform Onderwijs (LOP)

LOP’s zetten zich in voor de gelijke kansen van alle leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. Algemene taken zijn ondersteuning, bemiddeling, analyse en advies op alle onderwijsniveaus. Het LOP is samengesteld uit mensen uit de eigen regio (waaronder directies, inrichtende machten van de scholen en CLB’s, personeel van scholen, ouders en leerlingen, lokaal sociaal-culturele en/of economische partnersen organisaties van allochtonen, kansarmen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk). Voorbeelden van thema’s waarrond ze werken zijn inschrijvingsbeleid, tuchtmaatregels en uitsluiting, schoolkostencommunicatie met specifieke doelgroepen (anderstaligen, maatschappelijk kwetsbare gezinnen, …), schoolloopbaan en doorstroming,…