Schooltraject: Waar kan je als ouder beroep op doen?

De behandelende arts

Alles begint met de inschatting van de behandelende arts. Neem contact met de arts van uw kind en bekijk of een attest nodig is. Daarop moet duidelijk staan dat risico op COVID-19 de reden is voor afwezigheid.

Wanneer specifieke veiligheidsmaatregelen nodig zijn, die voor je kind het verschil maken tussen naar school gaan of thuis moeten blijven, is het helpend als een arts dit ook in een attest schrijft en/of dit toelicht bij de school. De CLB-arts kan hierin ondersteunen.

 

De school van je kind

De school moet blijven voorzien in een verder aanbod op afstand.
Contacteer school en CLB om goede afspraken te maken over leren op afstand, en over hoe je kind in contact kan blijven met de klasgroep.

 

Ondersteuning uit het ondersteuningsnetwerk (ONW) of buitengewoon onderwijs

De ondersteuner neemt dezelfde rol op als voordien. Dat kan wel via andere wegen: telefonisch, via videochat,... Het kan onder voorwaarden ook aan huis. De voorwaarden gaan over de hygiëne, 1,5m afstand houden en een beslissing in overleg met ouders, school en ondersteuningsnetwerk.

 

Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH):

Tijdelijk Onderwijs Aan Huis is een recht voor leerlingen om tijdelijk 4 lestijden per week onderwijs aan huis te krijgen door een leerkracht van zijn school. Via het formulier basisonderwijs of het formulier secundair onderwijs kan je TOAH aanvragen.
Vanaf het moment dat voor de klasgroep van de leerling het onderwijsaanbod start, begint de opbouw van TOAH-lesuren.

 

Bednet

Bednet organiseert synchroon internetonderwijs voor langdurig zieke leerlingen. Zo kunnen zij meevolgen wat er in de klas gebeurt.
Voor leerlingen die reeds met Bednet werkten voor de Coronamaatregelen, kan dit opnieuw starten wanneer de klasgroep opstart.
Bednet zal geen antwoord kunnen bieden op vragen van kwetsbare leerlingen. Het beschikbare materiaal is immers beperkt.
Wanneer jij en de behandelende arts voorzien dat je kind ook volgend schooljaar omwille van medische redenen nog niet zal kunnen aansluiten, kan je wil je aanvraag voor september al doen. Alle info vind je op de website van Bednet.

 

Specifiek voor leerlingen die samenleven met een risicopatiënt

Als de behandelende arts-specialist van de risicopatiënt oordeelt dat het gezondheidsrisico te groot is voor de patiënt wanneer andere gezinsleden in contact komen met externen, door bijvoorbeeld naar school te gaan, schrijft de arts een medisch attest waar op staat dat de leerling niet naar school kan omwille van een risicopatiënt in de omgeving.

Die leerlingen kunnen gebruik maken van Bednet en tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), als alle betrokkenen akkoord zijn.

Hoe kom je tot afstemming?

  • Je kan aan de school vragen om Bednet en TOAH te organiseren als er een medisch attest is van de behandelende arts-specialist.
  • Je vraagt een overleg met school, je kind (indien haalbaar), het CLB en de behandelende arts-specialist.
  • Je gaat samen na of de school alle nodige veiligheidsmaatregelen nam en of deze voldoende zijn om de veiligheid te waarborgen. De school kan, wanneer nodig, ook nog extra veiligheidsmaatregelen nemen om naar school gaan toch haalbaar en veilig te maken.
  • Als alle betrokkenen samen akkoord gaan dat, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, Bednet en TOAH de enige geschikte piste is, dan registreert het CLB deze beslissing in LARS (multidisciplinair dossier van de leerling).
  • Je spreekt onderling af of school of jij als ouder Bednet en TOAH aanvraagt.
  • De school en het CLB volgen het leerproces nauw op en sturen bij wanneer nodig of mogelijk, rekening houdend met de vorderingen van de leerling, de gezondheidssituatie van de risicopatiënt en de evolutie van de pandemie. Je wordt als ouder betrokken in de opvolging.

Er is wachtttijd voor de opstart van TOAH in dit geval. Per 9 dagen halve afwezigheid, genereert de leerling 4 lestijden.


Heb je vragen, wil je je verhaal kwijt of kan je hierbij onze steun gebruiken? Contacteer een medewerker van Steunpunt voor Inclusie.